การเริ่มใช้งานระบบจดหมายออก


      1. ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

      2. ระบบ Outbound Letter จะ เปลี่ยนการใช้งานจาก Document Tracking มาที่ ERP ODOO

      3. โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนู e-Services > ERP ODOO

      4. เข้าใช้งานด้วย USERNAME & PASSWORD ที่ต้องการออกเอกสาร

      5. เลือกเมนู OUTBOUND LETTER แล้วออกเอกสาร

      สามารถดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้งาน Outbound Letter

*** กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ Odoo ในด้านเทคนิคต่าง ๆ สามารถสอบถามแผนก IT (คุณต่อ 1294 / คุณดีน 1297) ***