กำหนดการเริ่มใช้งานระบบ ERP ODOO

    รายละเอียด และข้อปฏิบัติงานในช่วงเดือนแรกของปี 2562

      1. เริ่มใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

      2. ระบบ Formula จะถูกปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561

      3. ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2562 จะไม่มีการคีย์ข้อมูลใหม่ใด ๆ เข้าระบบ ODOO

      ***4. ขอให้ทุกทีมตั้งเบิกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-13 มกราคม 2562 ส่งมายังบัญชีการเงินเพื่อเตรียมเช็คและโอนเงินไว้ให้ล่วงหน้า สามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ***

      5. การจัดการเอกสารใด ๆ ขอให้ยึดปีปฏิทินในเอกสาร ในการจัดการดังนี้
         - ปี 2561 ทำตามระบบเดิม, วิธีเดิมที่เคยทำในปี 61 เช่น เบิกค่าเดินทาง / Clear Advance (ระบบปิดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
         - ปี 2562 ทำทุกอย่างผ่านระบบ ODOO เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

      6. PO / Quotation สำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 หากรู้แล้วสามารถคีย์ลงระบบ Formula ได้เลย ยกเว้นส่วนที่ทำจ่ายระหว่าง 1-13 มกราคม 2562 ให้ส่งทำเบิกตามข้อ 4.

      *** 7.Clear Advance ของงานที่เกิดขึ้นในปี 61 ทั้งหมดเท่าที่มีค้างอยู่ (ใช้วิธีเคลียร์เอกสารตามปรกติปี 61) ทางบัญชีจะนำข้อมูลทั้งหมดเอาเข้าระบบให้ ***

*** กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ Odoo ในด้านเทคนิคต่าง ๆ สามารถสอบถามแผนก IT (คุณต่อ 1294 / คุณดีน 1563) ***